Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Necib Âsım (YAZIKSIZ), 1861’de Kilis’te doğmuş, 1935’te de İstanbul’da vefat etmiştir. Balhasanoğlulları adıyla bilinen sipahi kökenli bir aileye mensuptur. İlk öğrenimi Kilis’te, daha sonra Şam İdadisi’nde okumuş, Kuleli Askerî İdadisi’nden sonra da Harbiye Mektebi’ne girerek 1880’de mezun olmuştur. Askerî rüştiyelerde ve Harbiye’de Türkçe, Fransızca, Tarih öğretmeniliği yaptıktan sonra Miralay (Albay) olarak emekliye ayrılmıştır. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul Dârülfünûnu’nda Türk Tarihi ve Türk Dili tarihi dersleri vermiş, 1927’de Erzurum milletvekili olarak meclise girmiştir. 1934’de “Yazıksız” soyadını almıştır. Harbiye Mektebi’nin son sınıflarında iken Tercümân-ı Hakikat’te yazmaya başlayan Necib Âsım daha sonra Maarif’te yazmış, kendisi de Medresetü’l-Edep adlı bir dergi çıkarmıştır. Ahmed Cevdet’in çıkardığı İkdam Gazetesi’nde de yazmaya başlayan Necib Âsım yazılarına Musavver, Malûmat ve Servet-i Fünûn’da devam etmiştir. Türkçe’nin sadeleşmesini savunan bir dizi yazılar kaleme almıştır. Dil konusunda kaleme aldığı yazılarında Türkçe’nin Avrupa lisanından aşağı bir dil olmadığı, tezini ispata çalışmıştır. II. Meşrutiyet’in ilânıyla birlikte Türk Derneği’nin kurucuları arasında yer almış ve derneğin başkanlığına getirilmiştir. Türk Yurdu, daha sonraları da Bilgi, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Türk Tarih Encümeni Mecmuası gibi o zamanın dergilerinde birçok değerli makale yayınlamıştır. Macarların Peşte’de çıkardıkları Keleti Szemle dergisinde “Balhasanoğlu” ve “Balkanoğlu” imzası ile inceleme yazıları kaleme almıştır. Eski Türkçe üzerinde de çalışan Necib Âsım, Orhun Âbideleri’nin metnini ve tercümesini, Ayasofya Kitaplığında bulduğu Atabetü’l Hakayık’ın da Uygur ve Arap harfleri ile yazılmış bir nüshanı bularak bu iki değerli eseri bilim dünyasına tanıtmış ve yazdığı bir önsözle birlikte yayınlamıştır. Necib Âsım’ın bir diğer önemli özelliği de Darül Fünûn’da Türkoloji’yi kuran isim olmasıdır. O aynı zamanda Türk Dili Tarihi’nin ilk profesörüdür. Çalışmaları yurt dışında da yankı bulmuş 1892’de Chicago’da kendisine madalya ile birlikte diploma verilmiş, 1895’te de Paris’te buluna Société Asiatique üyeliğine alınmıştır.
ESERLERİ: Ziyâ ve Harâret (1888), Güvercin Postası (1888), Ev Kızı (1890), Lûgat-ı İlmiyye ve Fenniye ( Hasan Tahsin’le, 1892), Yeni Tertiple Muhtasar Osmanlı Sarfı (1892), Muhtasar Osmanlı Nahvi (1892), Lûgat-ı Musâhabet (1893), Kitap (1893), Osmanlı Sarfı (1894), Mükemmel Sarf ve Nahv-i Osmanî (1895), Ural ve Altay Lisanları (Tamamlanmamış 1895), Orhun Abideleri (1896), En Eski Türk Yazısı (1897) Ferît (1900), Gök Sancak (Léon Cahun’dan çeviri, 1912; Gök Bayrak adıyla 1933), Sitler (İskitler) (1912), Millî Aruz (1914), İlm-i Lisan (1917), Hibetü’l Hakayık (1918), Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi I (Mehmed Arif’le, 1919) Eski Savlar (1922), Bektâşî İlmihali (1925), Celâleddin-i Harzemşah (A. Nesei’nin Moğal İstilâsına Dair eserinin çevirisi 1934)

Necib Asım - Yazarın kitapları

Kapat