Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

AHMED REFİK (ALTINAY), 1880-81’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Sultan Abdülaziz’in vekilharcı Ürgüplü Ahmed Ağa’dır. İlköğrenimini Beşiktaş’taki Vişnezâde Mektebi’nde yapmış, daha sonra askerî rüşdiyeyi ve Kuleli İdâdîsi’ni bitirmiştir. 1898’de Mekteb-i Harbiyye’den birincilikle mezun olmuş, uzun yıllar askerî okullarda coğrafya ve Fransızca hocalığı yapmıştır. 1907’de yüzbaşı olmuş, 1908’de Harp Okulu tarih öğretmenliğine getirilmiş, 1909’da da Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Cerîde Şubesi’nde görevlendirilmiştir. Bu sırada Askerî Mecmua’nın yayımına nezaret etmiş ve askerî konularda makaleler yayınlamıştır. Aynı yıl kurulan Târîh-i Osmâni Encümeni’ne üye olmuş, Balkan savaşı sırasında Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye tarafından sansür müfettişliğine getirilmiş, savaş bittikten sonra da emekli olmuştur. 1913’de bazı medreselerde tarih muallimliği yapmıştır. 1915’de Eskişehir Askerî Sevk Komisyonu başkanlığına, I. Dünya Savaşı sonların da, Ermeni mezâlimini yerinde incelemek üzere yabancı gazetecilerden kurulan heyetin başında Doğu Anadolu’ya gönderilmiştir. 1918’de İstanbul Dârülfünun Osmanlı (Türk) Tarihi Kürsüsü’ne müderris olarak tayin edilmiştir. 1925’de Abdurrahman Şeref Bey’in ölümü ile boşalan Türk Tarih Encümeni başkanlığına getirilmiştir. 1933’de üniversitenin yeniden teşkilâtlandırılmasıyla Dârülfünunun’daki hocalığı sona ermiştir. Bundan sonra geçimini Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri ile Millî Mecmua ve Hayat mecmuasında yazılar yazarak sağlamıştır.Tercümân-ı Hakîkat ve Millet gazetelerinin başyazarılığını da yapan Ahmed Refik, İrtikâ, Ma’lûmat, Hazîne-i Fünûn ve Mecmûa-i Ebüzziyâ, İkdam ve Peyam ile Yeni Mecmua ve Anadolu Mecmuası’nda da makaleler yayınlamıştır. 10 Ekim 1937’de ölmüş ve hayatının son günlerini geçirdiği Büyükada’ya defnedilmiştir. Demirbaş Şarl ile ilgili çalışmalarından dolayı İsveç hükümeti, Türk-Bulgar ilişkilerine dair araştırma ve yayınları dolayısıyla da Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilen Ahmed Refik’in, çoğu bestelenmiş olan şiirleri Gönül adlı kitabında toplanmıştır. Başta tarih olmak üzere, İstanbul’a ait birçok eseri bulunmaktadır.

Ahmed Refik - Yazarın kitapları

Kapat