Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

AKŞEHİRLİZÂDE ALİ HAYDAR BEY (ö. 1333/1915), Şeyhülislâm Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’nin (ö. 1298/1881) oğludur. 1263/1847 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tahsilini burada Kasımpaşalı Mehmed, Eğinli Kasım, Tikveşli Yusuf ve Araplılı Ahmed Efendi gibi hocalardan okuyarak tamamlamış ve icazet almıştır. Daha sonra değişik yerlerde müderrislik yapmıştır. Adranos (Orhaneli), Trablusşam ve Tatarpazarcık mevleviyetlerinde bulunmuştur. Bir müddet sonra Manisa (1296/1879), Kütahya (1304/1887) ve Selanik (1309/1891) kadı naipliklerinde bulunmuştur. Daha sonra ikinci defa Manisa kadı naipliğine getirilmiş ve bu görevi, azledildiği 1908 yılına kadar devam etmiştir. II. Meşrutiyetin ilânı üzerine ikamete mecbur edildiği İzmir’den İstanbul’a gelmiştir. Burada 1333/1915 yılında vefat etmiş ve Karacaahmed Kabristanı’na defnedilmiştir.

Dini, edebi ve lisani ilimlerde devrinin önde gelen şahsiyetleri arasında yer almış ve bu sahalarda eserler kaleme almıştır. Bunlar arasında fıkıha dâir udūrī tercümesi, akaid ve kelâma dâir adīatü’l-ʿualâ, hadis usulüne dâir Minhācü’n-necā, münazara ilmine dâir Tufetü’l-lebīb, akaide dâir İrşād; bu kitapta metnini ve çevirisini sunduğumuz, edeb ve ahlâka dâir Merāıdu’l-ikem, tasavvufa dâir Manżūm Tercüme-i Lemeʿāt, tarihe dâir Ferāʾid; Arapça grameri hakkında da İrşādü’l-mübtediʾīn, Taḥḳīu’t-tarīf, Şeru’l-emile ve Kitābü’l-iʿlāl adlı eserleri vardır.

Akşehirlizâde Ali Haydar Bey - Yazarın kitapları

Kapat