Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ, 1653/H.1063 yılında bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Aydos kasabasında doğmuştur. Babası, Peygamber nesline mensup Mustafa Efendi, annesi Kerime hanımdır. Çok küçük yaşta Kur’ân-ı Kerim okumayı öğrenen İsmail Hakkı, 11 yaşında gittiği Edirne’de Şeyh Abdülbaki Efendi yanında 7 sene ilim tahsilinde bulunmuş, tahsilini tamamlamak üzere gönderildiği İstanbul’da Osman Fazlı Efendi Dergâhına yerleşerek batınî ve zahirî eğitimini sürdürmüştür. İstanbul’da değişik hocalardan istifade etmiş, hat ve musiki dersleri almıştır. Şeyhi Osman Fazlı Efendi tarafından1675’de Üsküp’e halife olarak gönderilen İsmail Hakkı, çok hareketli bir hayat sürmüştür. 1681’de Köprülü’ye, 1682’de Usturumca’ya gitmiş, 1682’de Edirne’ye dönmüş ve bir müddet sonra Bursa halifesi olarak tayin edilmiştir. İki defa hacca ve Şam’a gitmiş, İstanbul’a gelip yerleştiği Üsküdar’da 3 yıl kaldıktan sonra 1722’de Bursa’ya dönmüştür. Vakfettiği eserleriyle bir kütüphane kuran ve varislerine taksim ettiği mirasından geri kalan malvarlığıyla bir cami ve tekke yaptıran İsmail Hakkı, 20 Temmuz 1725’de vefat etmiş ve vasiyeti gereği Tuzpazarı civarındaki tekkesine defnedilmiştir. Osmanlı müelliflerinin en verimli kalemlerinden biri olan Şeyh İsmail Hakkı, 130’un üzerinde eser bırakmıştır.
Eserleri: Ruhu’l Beyan, Şerhi Muhammediye, Şerhül Mesnevi, Şerhi Pendi Attar, Şerhi Bostan, Hadis-i Erbain Şerhi, Kitabü’l Kebir, Nakdü’l Hal, Şerhi Şiabü’l İman, Vesiletü’l Meram, Kenz-i Mahfi, Kitabü’l Müteferrikat, Kitabü’l Netice, Şerhül Adab, Kitabü’l Envar, Süluku’l Mülük, Kitabü’n Necat, Kitabü’t Tevhid, Şerhi Usülü Aşere, Rahatü’l Rur, Risale-i Hayriye, Tuhfe-i Şeybiyye, Kitabü’l Hitab... (Bursevî’nin 100’den fazla eseri olduğu kaynaklarda belirtilmiştir, biz ancak pek azını yazabildik.)

İsmail Hakkı Bursevî - Yazarın kitapları

Kapat