Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MEHMED MURAD NAKŞİBENDÎ, 1788’de İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Çarşamba semtindeki Murad Molla Tekkesi şeyhi Ahıskalı Abdülhalim Efendi’nin oğludur. Babasının vefatından sonra onun yerine Murad Molla Tekkesi’nin meşihatına tayin edilmiştir. 19. yüzyılda Nakşibendî-Mevlevî yakınlaşmasını temsil eden önemli Nakşibendî şeyhlerinden ve devrinin ünlü Menevîhanlarından biri olan Mehmed Murad Efendi tekke şeyhliği yanında, uzun yıllar Sultanahmed Camii Cuma vaizliği görevinde de bulunmuştur. 1848’de vefat etmiş ve tekkenin hazîresine defnedilmiştir. Eserleri: Divân, Hulâsâtü’ş-Şurûh (Altı ciltlik Mesnevî Şerhi’dir), Kavâid-i Fârisiyye, Vekâyi’nâme, Mesmûât, Mektûbât, Şerhu Tuhfe-i Şâhidîn el Müsemmâ bi Müzîhi’l-Hafâ, Risâletü’s-Sekaleyn, Muînu’l- Vâizîn.

Mehmed Murad Nakşibendi - Yazarın kitapları

Kapat