Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MEHMET ZİHNİ EFENDİ, 10 Temmuz 1846 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimine cami derslerine devam ederek başladı. Kur’an-ı Kerim’i ezberledi, hafız oldu. Zihni mahlası hocası tarafından çok zeki ve kavrayışlı olmasından dolayı ona verilmiştir. Medreseden ulûm-i âliye (medrese öğretim üyeliği) şahadetnamesi alarak mezun oldu. 1864’de Bâbıâli Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası’na mülâzım olarak göreve başladı. 1868’de Matbaa-i Âmire Takvîm-i Vekāyi kâtiplik ve musahhihlik görevine getirildi ve bu göreve 10 yıl süreyle sürdürdü. Ardından Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde ulûm-i Arabiyye ve dîniyye muallimliği, Mekteb-i Mülkiyye’de usûl-i fıkıh muallimliği yaptı. Tedkīk-i Müellefât Komisyonu üyeliği, Meclis-i Kebîr-i Maârif üyeliği, Maarif Nezâreti Encümen-i Teftîş ve Muâyene üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu. Mehmed Zihni Efendi, Meclis-i Kebîr-i Maârif üyesi iken 16 Aralık 1913 tarihinde vefat etti. Mehmed Zihni Efendi hocalığı sırasında uyguladığı öğretim metoduyla birçok talebenin yetişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Babanzâde Ahmed Naim, Ali Nazîma, Kenan Rifâî, Hanbelîzâde Muhammed Şâkir ve Abdülhak Şinasi Hisar bunlardan bazılarıdır. Onun eğitim konusundaki en büyük katkısı dil öğretimi alanında olmuştur. Bu amaçla Arapça dil öğretimini daha kolay hale getirebilmek için eserler kaleme almıştır. Farklı alanlarda birçok eser kaleme alan Mehmet Zihni Efendi’nin telif ve tercüme ettiği eserlerden bazıları şunlardır: Ni‘met-i İslâm, Usûl-i Fıkıh, Hanımlar İlmihali, Kızlar Hocası, el-Kavlü’s-sedîd fî ilmi’t-tecvîd, Tuhfetü’l-erîb fi’r-reddi alâ ehli’s-salîb Tercümesi, el-Münkızu mine’d-dalâl Tercümesi, Meşâhîrü’n-nisâ, el-Muhtasarât fî mesâili’t-tahârât ve’l-ibâdât, Atvâku’z-zeheb Tercümesi, Feyz-i Yezdân Tercüme-i Nasîhatü’l-ihvân.

Mehmet Zihni Efendi - Yazarın kitapları

Kapat