Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

SADEDDİN NÜZHET ERGUN, (1899-1946). Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi. Bursa’da doğdu. Babası Kolağası Ali Efendi, annesi Sâdiye Hanım, Yenişehr-i Fenâr (Tesalya) Sâdî Dergâhı şeyhi ve divan sahibi şair Mehmed Vehbî’nin kızıdır. Anne tarafından bütün akrabası Sa‘diyye tarikatına mensuptur. Hallaç Baba Sâdî Dergâhı şeyhi dayısı Ahmed Ferid Efendi’nin erkek çocuğu olmadığı için onun vefatından sonra bu tekkeye şeyh tayin edildi (1907). Bu sırada henüz sekiz yaşında olan Sadettin’e vekâleten bu görevi, Koska’da Abdüsselâm Sâdî Dergâhı şeyhi Yahyâ Efendi, onun ölümü üzerine de Şeyh Ali Fakrî Efendi yürüttü. İlk öğrenimini Üsküdar İttihat ve Terakkî Numune Mektebi’nde tamamlayan Sadettin bu arada Arapça ve Farsça öğrendi. Üsküdar Sultânîsi’nden sonra Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1921’de Ali Fakrî Efendi’den Sâdî, Rifâî ve Nakşibendî icâzetleri aldığı gibi Bâb-ı Meşîhat’ta imtihan edilerek asaleten şeyh oldu. 1925’te tekkeler kapatılınca Ankara Erkek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. Daha sonra sırasıyla Konya’da Erkek Muallim Mektebi, Kız Muallim Mektebi ve Erkek Lisesi ve Orta Muallim Mektebi’nde, İstanbul’da Erenköy Kız Lisesi, Kadıköy Erkek Lisesi ile Haydarpaşa Lisesi, Maltepe, Halıcıoğlu ve Kuleli Askerî liselerinde öğretmenlik yaptı. Bir ara İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ders verdi. Arkeoloji Müzesi’nde kütüphane memurluğu yaparken hastalandı, ailesiyle birlikte Çankırı’ya gitti (1941). İstanbul’a döndükten sonra hastalığı daha da arttı, yoksulluk ve sıkıntı içine düştü. 1943’te Beyazıt Devlet Kütüphanesi müdürlüğüne getirildi. Bu görevi sürdürürken 25 Nisan 1946’da Validebağı Prevantoryumu’nda veremden öldü. Karacaahmet Mezarlığı’nda şair Nedîm’in yakınına defnedildi. Millî Mecmua, Hâkimiyet-i Milliye, Babalık, Kervan, Yeni Fikir, Kurun, Gençlik, Halk Bilgisi Haberleri, Çınaraltı ve Türklük gibi dergi ve gazetelerde çeşitli derleme ve makaleleri yayımlandı. Eserlerinde Bazıları: İlm-i Tasavvuf, Konya Vilâyeti Halkıyât ve Harsiyâtı, Halk Şairleri, Halk Şairleri: Karacaoğlan, Gevherî, Pir Sultan Abdal, Bektaşî Şairleri , Mevlânâ, İstanbul Meşâhirine Âit Mezar Kitâbeleri,Türk Şairleri, Halk Edebiyatı Antolojisi, Türk Musikisi Antolojisi, Tanzimat’a Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Nümuneleri.

Sadettin Nüzhet Ergun - Yazarın kitapları

Kapat