Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

SAFFET YETKİN, 20 Teşrinisani 1282/2 Aralık 1866 tarihinde Urfa’nın Hacı Gazi mahallesinde doğan Saffet Yetkin’in asıl adı Mustafa Kemaleddin, mahlası Safvet’tir. Soyadı kanunundan sonra Saffet Yetkin olarak kayıtlara geçmiştir. Yetkin soy ismini, Kemaleddin ismi yerine aldığı söylenmektedir. Osmanlı döneminde namı daha çok Safvet Efendi ve Şeyh Safvet şeklinde intişar etmiştir. Babası Urfa Halvetî Dergâhı postnişini Kadirî ve Halvetî tarikatlerinden mezun Şeyh Abdülkadir Kemaleddin Efendi, annesi Zehra Hanım’dır. Babası Erbil’den göçüp Urfa’ya yerleşmiş bir zattır.
Saffet Efendi, ilk eğitimini babasından almış, akabinde İstanbul, İskenderiye ve Kahire’de eğitimine devam etmiştir. el-Ezher’den mezun olduktan sonra memleketine dönmüş ve eski Urfa müftüsü Abdüllatif Efendi’nin derslerine katılmış, kendisinden icazet almıştır. Arapça ve Farsça’yı iyi düzeyde öğrenmiştir.
İslâmî ilimlerdeki bu eğitim süreci yanında babası eliyle tasavvufî eğitimini de ikmal etmiştir. Babasının yönlendirmesiyle Kadiriyye’nin Hâlisiyye kolunun piri Abdurrahman Halis Talabânî’nin oğlu Ali Efendi’den sülukunu tamamlayarak irşat için hilafet almıştır. Tarikat olarak Halvetiyye ve Kâdiriyye’ye mensuptur.
Memuriyete, Urfa İdâdîsi’nde Farsça ve Ahlâk dersleri öğretmenliğiyle başlamış (1902-1908), sonrasında Urfa Bidayet Mahkemesi azalığı görevinde bulunmuştur (1908-1909). Bu sırada 1908’de Urfa mebusu seçilerek siyasi hayata ilk adımını atmıştır.
Bir süre mebusluktan sonra Kadiriyye’den Olanlar Tekkesi şeyhliğinde ve Fatih Camii dersiâmlığında bulunmuştur.
İlk mebusluk deneyiminden sonra ikinci (1912) ve üçüncü (1914) seçim döneminde tekrar Urfa mebusu olarak vazife yapmıştır.
1918-1919 yıllarında Meclis-i Meşâyıh reisliğini deruhte etmiş, müteakiben Tetkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı Şer’iyye Meclisi başkanlığı yapmıştır. 1922’de de Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye azalığına getirilmiştir.
Aynı yıl tüm memuriyet hizmetlerinden ayrılmıştır. 1923 yılındaki 2. Dönem TBMM seçimlerine katılıncaya kadar Urfa’da Halvetî Dergâhı postnişini olarak görev yapmış, 1923’te Urfa’dan milletvekili seçilerek TBMM’ye girmiştir. 1927’ye kadar milletvekilliği vazifesinde bulunmuştur.
Hafize Hanım’la yaptığı evlilikten Zehra, Suut Kemal, Kemalettin ve Sıdıka isimli dört çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocuklarından Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin (v.1980) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Sanat Tarihi alanında öğretim üyesi olmuştur.
Saffet Yetkin, 27 Ekim 1950’de Ankara/Bahçelievler’de vefat etmiştir. Kabri Cebeci Asrî Mezarlığı’ndadır.

Saffet Yetkin - Yazarın kitapları

Kapat