Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

KİLİSLİ RİFAT BİLGE (1874-1953), Kilis’te doğdu. İlk ve orta eğitimini burada tamamladı. Yörenin tanınmış âlimlerinden ders gördü. 1892’de Kilis müftüsü Keçikzâde Abdurrahman Efendi’den icâzet aldı. Sonrasında İstanbul’a gitti ve 1892’de Dârülmuallimîn’e girdi. Okulun üç yıllık yüksek kısmını da tamamlayarak 1899’da mezun oldu. 1908’de de Mekteb-i Hukuk’tan mezun oldu. 1901’de ilk resmi görevine Unkapanı Rüşdiyesi’nde Farsça muallimliği ile başladı. Fevziye Rüşdiyesi (1903), Dârülmuallimîn, Üsküdar İdâdîsi, Vefa İdâdîsi (1909), İstanbul ve Kabataş Sultânîleri (1916-1922), Medresetü’l-kudât (1919), Gaziosmanpaşa Sultânîsi ve Dârülmuallimât’ta (1923) Arapça, Farsça, tarih, coğrafya, Türkçe, akaid, ceza hukuku, ulûm-i dîniyye dersleri okuttu. “Muallim” sıfatıyla şöhret buldu. Son olarak İstanbul Dârülfünunu İlâhiyat ve Edebiyat fakülteleri Arapça okutmanlığında emekli oluncaya kadar devam etti (1946). Ömrünün son yıllarında yerleştiği Ankara’da 22 Şubat 1953’te vefat etti. Kabri Cebeci Asrî Mezarlığı’ndadır. Meslek hayatı bir tarafa, onun hal tercümesini zenginleştiren ve bugüne taşıyan en önemli vasıf Türk dili, kültürü ve tarihinin nâdir eserlerini ilim dünyasına kazandırma yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve bu uğurdaki verimli gayretleridir. Cumhuriyet’ten sonra Maarif Vekilliği, Türk Tarih Encümeni, Dârülfünun Türkiyat Enstitüsü, Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) gibi kuruluşlarda eski metin ve kaynakların yayımlanması için görevlendirmiş, gerçekleştirdiği çalışmalarla İstanbul’daki vakıf kütüphanelerinin asırlardan beri barındırdığı kültür mirasını elden geçirme; adları, varlıkları unutulmuş eser ve müellifleri yeniden gün ışığına çıkarma yolunda hayatının yarım yüzyılını harcamıştır.
Telif Eserleri: Otuz Ders -yâhud- Yeni Sarf-ı Arabî (1912); Otuz Ders -yâhud- Yeni Nahv-i Arabî. Tercümeleri: Dîvânü Lugâti’t-Türk Tercümesi; Edviye-i Kalbiye; Hindiba Risâlesi (1937); Gülistan (1941); Bostan (1942). Kilisli Rifat, telif ve tercümeleri dışında kültür ve medeniyet dünyamıza ait pek çok klasik eseri, gerçekleştirdiği çalışmalarla yeniden gün ışığına çıkarmıştır.

Kilisli Rifat Bilge - Yazarın kitapları

Kapat