Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ, 13 Eylül 1877’de İstanbul’da doğdu. Ömer Efendi İptidaî Mektebi ile Gülhane Askerî Rüştiyesi’nin tamamladıktan sonra Bâb-ı Serasker Askerî Dairesi’ne tayin edildi. Askerî görevine devam ederken Mehmed Esad Dede’den Mesnevîhanlık icazetnamesi aldı. Aynı zamanda sema meşk edip, devrin semazenleri arasında şöhret kazandı. Mevlevîlikle ilgili eserleri günışığına çıkarabilmek için sahaf dükkânı açıp, Orman ve Maadin Nezareti’nde kâtiplik yaptıktan sonra hocalık ve gazetecilik mesleğine yöneldi. 1909’da Dârü’ş-Şafakatü’l-İslamiye’nin edebiyat hocalığına tayin edildi. 1923’ten itibaren İmam-Hatip Mektebi’nde, Maltepe Askerî Lisesi’nde, Kuleli Askerî Lisesi’nde hocalık yaparken diğer taraftan Mahfil Mecmuası’nı bizzat yayınlayıp, dönemin pek çok gazetesinde şiir ve makaleleri yayınlandı. İstiklal Mahkemeleri’nde İskilipli Atıf Hoca’yla birlikte yargılandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kütüphaneler Müdürlüğü’nde görev aldıktan sonra 20 Haziran 1951’de vefat etti. Kendisinde geriye edebiyat ve kültür dünyamıza âdeta bir armağan olan çok sayıda eser ve kitap haline getirilmeyi bekleyen yazılar bıraktı.
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Büyüyenay Yayınları’ndan çıkan eserleri:
• Matbuat Âlemindeki Hayatım İstiklâl Mahkemesi Hatıraları • Şukûfe-i Baharistan – Baharistan Tomurcukları • Hazret-i Peygamber ve Zamanı • Hallâc-ı Mansûr’a Dair • Germiyanlı Şeyhî ve Harnâme’si • Kafkasya Mücâhidi Şeyh Şâmil’in Gazavatı (Muhammed Tâhir el-Karahî’den Tercüme) • Divan Edebiyatı Hakkında Yazılar Birinci Kitap (Edebi Türler, Şekiller ve Edebiyat Istılahları, Şerhler ve Tercümeler, Tartışmalar) • Divan Edebiyatı Yazıları - İkinci Kitap (Edebî Bahisler, Nesre Tahviller, Şerhler) • Edebiyat Lügatı • Edebiyat Kaideleri • Başlangıcından Tanzimat Devrine Kadar Edebiyat Tarihimize Dair Manzum Bir Muhtıra • 19. Asrın Yarısına Kadar Garp Edebiyatı Tarihine Dair Manzum Bir Muhtıra • Bursalı Gazâlî ya da Deli Birâder • Kardeşlik Risâlesi - Risâle-i Fütüvvetiyye Tercümesi (Mîr Seyyid Ali bin Şehabeddin el-Hemedanî’den Tercüme) • İbret-âmiz Bir Eser: Kıssalar Hisseler • Kaili Bilinen Fıkralar • Lâtifeler • Şahsî Fıkralar • Tarihî Fıkralar ve Ramazan Fıkralarından • Molla Câmî’nin Mir’atü’l-Akaid ve Besmele Manzumesi Tercümesi • Dirilt Ölüyü O Kalbindir Menâkıbü’l Ârifîn’de Yer Alan Makalat-ı Şems-i Tebrizî’den On Faslın Tercümesi • Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik İstanbul Yazıları (1910-1951) • Buhâra’da İlim ve Ulemâ • Şâir Anıtları ve Şâir Ali İffet Merhum Hakkında Hatıralar • Fuzûlî Hakkında Üç Risale • Bâkî Hakkında Üç Risale • Aruz - Kafiye - Nazım Türleri ve Nazım Şekilleri • Edebiyat Sözlüğündeki Uydurma Tabirler • İnsana Hayret Veren Büyüklükler • Ehl-i Hakikate Göre Muhabbet ve İnsan Şeytanları • Üzüm Çubuğu Yaratılmadan Evvel... • Selâmın Ruhu • Çöpten Gemi Sinekten Kaptan - Mevlânâ ve Mesnevî’ye Dair.

Tâhirü'l-Mevlevî - Yazarın kitapları

27 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
27 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
Kapat