Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MEHMET ATALAY, 1955’te Erzurum’da doğdu. 1980’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2006’dan beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Yüksek Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Başlangıçtan Hicrî V. Asra Kadar Farsça Olarak Edebi Çalışmalar ve Mümessilleri” adlı tezle 1982’de, Doktorasını aynı üniversitede “Şair Nef’î Farsça Divanının Edisyon Kritiği ve Üslûbu” adlı tezle 1988’de tamamladı. 2001’de Doçent oldu. Doçentlik özgün çalışması: “Kâtibi-yi Nîşâbûri Sînâme ve Dilrubây Mesnevileri Metin-İnceleme”. 2009’da Profesörlüğe atandı. Profesörlük takdim tezi: “Yenişehirli Avni Bey, Farsça Divan”. Yayınlarından birkaçı: Sâib-i Tebrîzî’nin Bazı Darbımeselleri ve Onlarla İlgili Örnek Beyitleri, (Orhan Başaran’la birlikte, 1998); Neşâtî, Şerh-i Ba’z-ı Kasâid-i Urfî (Turgut Karabey’le birlikte, 1998); Yenişehirli Avni Bey, Farsça Divan (2005); Şeyh Gâlib, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî (Turgut Karabey’le birlikte, ikinci baskı, 2007); Tâhirü’l-Mevlevî’nin Farsça Divançesi ve Tercümesi (2007); Ahmed Remzi Dede and His Persian Poems (2007); Fasîh Ahmed Dede, Farsça Divançe (2007); Gelibolulu Mustafa Âlî, Hayyâm’a Nazireler (Orhan Başaran’la birlikte, 2010); Fars Edebiyatında Musammat (basılmamış proje, 2012); Muallim Naci, Kültürler Kavşağında Edebiyat ve Hikmet (Mehmet Yavuz’la birlikte, 2014); Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniye (Turgut Karabey’le birlikte, ikinci baskı, 2017); Recâîzâde Ahmed Cevdet, Berceste Mısralar Zînetü’l-mecâlis (2017); Tâhirü’l-Mevlevî (2017); Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî’nin Dibacesi ile İlk On Sekiz Beytinin Şerhi (Ali Güzelyüz ve Kadir Turgut’la birlikte, 2018); İran Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Gaznelilere Kadar, (ikinci baskı, 2018); Nef’î, Farsça Divan Metin-Çeviri (2019); Tâhirü’l-Mevlevî’nin Türkçe Şiirleri (2019).

Mehmet Atalay - Yazarın kitapları

Kapat