Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

FATİH YILDIZ, 1979’da İstanbul-Eyüp’te doğdu. İlköğretim ve ortaöğretim tahsilini burada tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 2001 yılında mezuniyetinin akabinde eğitim faaliyetlerine başladı. 2005 yılında Abdullah Ferdî Efendi ve Tercüme-i Hadîkatü’n-Nediyye isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli vakıf, dernek ve yayın çalışmalarının içinde bulundu. Başta tasavvuf tarihi ve düşüncesi, geleneksel ve modern düşünce tarihi ve hadis ilimleri üzerine araştırmalar ve okumalar yapmakta, Osmanlı Tasavvuf düşüncesi ve hayatıyla alakalı metinleri yayına hazırlamaktadır. Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu’nda, yazma eser uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yayınlanmış Eserleri
Kitâb-ı Ziyâiyye-1: Mir’âtü’ş-Şühûd, (Mustafa Fevzi b. Numan), Ensar Yayıncılık, Konya 2012. • Kitâb-ı Ziyâiyye-2: İsbâtü’l-Mesâlik, (Mustafa Fevzi b. Numan), Ensar Yayıncılık, Konya 2012. • Kırk Hadis, (İmam Nevevî, trc. Babanzâde Ahmed Naim), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2016. • Nakşibendiliğe Dair Tabirler ve Seyr u Sülûk Menzilleri-Hasbihâl, (Hüseyin Hamdi b. Hüseyin), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2017. • Halvetî Azizlerinin Etvâr-ı Seb’a Risâleleri, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2019. • Kitâb-ı Ziyâiyye -Dört Kitap- (Mustafa Fevzi b. Numan), KDY, İstanbul 2020. • Menâkıb-ı Ziyâiyye -Dört Kitap- (Mustafa Fevzi b. Numan), Kalem Yayınevi, İstanbul 2021. • Nur Heykelleri-Heyâkilü’n-Nûr, (Şihabeddin Sühreverdî, trc. Saffet Yetkin, şrh. İsmail Rusûhî Ankaravî), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2021. • Parıltılat-Lemaât, (Fahreddîn-i Irâkî, trc. Saffet Yetkin), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2021. • Hikem-i Atâiyye Şerhi (Abdullah Şerkâvî, trc. Ali Örfî Efendi), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2021. • Hikemü’l-Atâiyye, (İbn Atâullah el-İskenderî, trc. Saffet Yetkin), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2021. • Muhyiddîn-i Arabî ve Vahdet-i Vücûda Dair, (Saffet Yetkin) Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2022. • Risâle-i Ahadiyye Şerhi (Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2022. • Sultanların Vasıfları-Hadîs-i Erbaîn fî Evsâfi’s-[Hukûki’s-] Selâtîn, Ömer Ziyâeddin Dağıstânî, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2022. • Bir Kâmil Mürşidin Seyr u Sülûk Tecrübeleri, Hidâyetü’t-Tâlibîn Tercümesi (Ebû Said Fârûkî), Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2022. • Kasîde-i Bürde Tercümeleri - İmam Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sinin 19 Tercümesi ve Bir Şerhi, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2022.

Fatih Yıldız - Yazarın kitapları

Kapat