Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

FATİH YILDIZ, 1979’da İstanbul-Eyüp’te doğdu. İlköğretim ve ortaöğretim tahsilini burada tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. 2001 yılında mezuniyetinin akabinde eğitim faaliyetlerine başladı. 2005 yılında Abdullah Ferdî Efendi ve Tercüme-i Hadîkatü’n-Nediyye isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli vakıf, dernek ve yayın çalışmalarının içinde bulundu. Başta tasavvuf tarihi ve düşüncesi, geleneksel ve modern düşünce tarihi ve hadis ilimleri üzerine araştırmalar ve okumalar yapmakta, Osmanlı Tasavvuf düşüncesi ve hayatıyla alakalı metinleri yayına hazırlamaktadır. Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu’nda, yazma eser uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayımlanmış Çalışmaları: Mustafa Fevzi b. Numan’dan Kitâb-ı Ziyâiyye-1: Mir’âtü’ş-Şühûd; Kitâb-ı Ziyâiyye-2: İsbâtü’l-Mesâlik, (2012); Kitâb-ı Ziyâiyye -Dört Kitap (2020); Menâkıb-ı Ziyâiyye -Dört Kitap- (2021) • İmam Nevevî’den Kırk Hadis, Tercüme: Babanzâde Ahmed Naim (2016) • Hüseyin Hamdi b. Hüseyin’den Nakşibendiliğe Dair Tabirler ve Seyr u Sülûk Menzilleri-Hasbihâl (2017) • Halvetî Azizlerinin Etvâr-ı Seb’a Risâleleri (2019) • Şihabeddin Sühreverdî’den Nur Heykelleri-Heyâkilü’n-Nûr, Tercüme: Saffet Yetkin, Şerh: İsmail Rusûhî Ankaravî (2021) • Fahreddîn-i Irâkî’den Parıltılar-Lemaât, Tercüme: Saffet Yetkin (2021) • Abdullah Şerkâvî’den Hikem-i Atâiyye Şerhi, Tercüme: Ali Örfî Efendi (2021) • İbn Atâullah el-İskenderî’den Hikemü’l-Atâiyye, Tercüem: Saffet Yetkin (2021) • Saffet Yetkin’den Muhyiddîn-i Arabî ve Vahdet-i Vücûda Dair (2022) • Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’den Risâle-i Ahadiyye Şerhi (2022) • Ömer Ziyâeddin Dağıstânî’den Sultanların Vasıfları-Hadîs-i Erbaîn fî Evsâfi’s-[Hukûki’s-] Selâtîn (2022) • Ebû Said Fârûkî’den Bir Kâmil Mürşidin Seyr u Sülûk Tecrübeleri -Hidâyetü’t-Tâlibîn Tercümesi (2022) • Kasîde-i Bürde Tercümeleri - İmam Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sinin 19 Tercümesi ve Bir Şerhi, (2022) • Molla Câmî’den Tecelliler-Levâyih (2023) • Kilisli Rifat Bilge’den Bildiklerim; Bostan, Gülistan (Sâdi Şîrâzî’den Çeviri); Gülzâr-ı Savab (Nefeszâde İbrahim Efendi’den); Devhatü’l-Kittâb (Suyolcuzâde Mehmed Necib’den); Kalbin Devâları ve Hindiba Risalesi (İbn Sînâ’dan Çeviri).

Fatih Yıldız - Yazarın kitapları

21 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
21 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
Kapat